Analiza dyskursu - konsorcjum naukowe
Paweł Ciołkiewicz

Absolwent socjologii na UŁ. Pracuje w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. Główne zainteresowania: analiza dyskursu, socjologia mediów, kultura popularna. Laureat nagrody głównej w konkursie na najlepsza pracę doktorską organizowanym pod patronatem Prezydenta RP (2011). Autor książki Pamięć zbiorowa w dyskursie publicznym. Analiza polskiej debaty na temat wypędzeń Niemców po drugiej wojnie światowej (2012). Publikuje w czasopismach naukowych (Przegląd Socjologiczny, Studia Socjologiczne, Kultura i Społeczeństwo, Kultura i Wychowanie) i magazynach komiksowych (Magazyn Miłośników Komiksu KZ, Gildia Komiksu).

Kontakt: pciolkiewicz@gmail.com


Waldemar Czachur

Językoznawca, niemcoznawca, dr hab., kierownik Zakładu Językoznawstwa Germańskiego w Instytucie Germanistyki UW. Jego zainteresowania badawcze obejmują: lingwistykę tekstu i dyskursu, językoznawstwo kulturoznawcze i międzykulturowe oraz stosunki polsko-niemieckie.  Autor monografii Diskursive Weltbilder im Kontrast. Linguistische Konzeption und Methode der kontrastiven Diskursanalyse deutscher und polnischer Medien (2011) oraz Jak rozmawiać z Niemcami. O trudnościach dialogu polsko-niemieckiego i jego europejskim wyzwaniu (2009). Założyciel i współredaktor czasopisma naukowego tekst i dyskurs-text und diskurs.

Kontakt: waldemar.czachur@uw.edu.pl


Marek Czyżewski

Prof. UŁ dr hab., kierownik Zakładu Badań Komunikacji Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Główne zainteresowania: komunikowanie publiczne i masowe; opinia publiczna i demokracja; przemoc, wojna i pamięć zbiorowa; język wrogości i mowa nienawiści; społeczeństwo wiedzy i rządomyślność; komunikacja międzykulturowa; jakościowe badania społeczne (głównie analiza dyskursu i retoryki publicznej oraz socjologia interakcji); teoria społeczna.

Kontakt: marek_czyzewski@uni.lodz.pl, strona www

 


Magdalena Anita Gajewska

Doktor, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG. Realizuje badania w zakresie  socjologii medycyny i socjologii rodzenia.  Interesują ją momenty przejścia i społeczne ramy konstytuowania kobiecej tożsamości poprzez praktyki społeczne związane z porodem i opieką nad małym dzieckiem. Autorka badań i tekstów dotyczących pola okołoporodowego, m.in. Arche-tektonika macierzyństwa w polu okołoporodowym, Water-babies. Zasada nieoznaczoności Heisenberga-Latoura i prawo Archimedesa w analizie wodnego porodu. Obecnie prowadzi badania dotyczące dynamiki i dyskursu  w kobiecych narracjach o porodzie.

Kontakt: gajagajewska@wp.pl


Ewa Glapka

Językoznawczyni, dr nauk humanistycznych, absolwentka filologii angielskiej na UAM, Postdoctoral Research Fellow na Wydziale Socjologii, University of the Free State, RPA. Autorka publikacji poświęconych dyskursowi mediów, zwłaszcza mechanizmom jego odbioru. Specjalizuje się w krytycznej analizie dyskursu związanej z tematyką gender. Jej zainteresowania badawcze obejmują także metodologie badan w socjologii jakościowej.

Kontakt: glapkae@ufs.ac.za

 Anna Horolets

Pracuje na Uniwersytecie Gdańskim w Zakładzie Antropologii Społecznej, wcześniej związana z warszawską SWPS. Wśród jej zainteresowań naukowych ważne miejsce zajmuje analiza dyskursu oraz antropologiczne studia nad turystyką i czasem wolnym. Była stypendystką Leverhulme Trust. Jest redaktorką pracy zbiorowej Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii (2008) i autorką książek Obrazy Europy w polskim dyskursie publicznym (2006) i Konformizm, bunt, nostalgia. Turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSRR (w druku).

Kontakt: anna.horolets@ug.edu.pl, strona www

 


Irena Kamińska-Szmaj

Profesor zwyczajny UWr, kierownik Zakładu Współczesnego Języka Polskiego. Wypromowała 14 doktorów oraz ponad 200 magistrów. Obszary zainteresowań naukowych: językoznawstwo matematyczne (algorytmizacja zjawisk językowych, statystyczna struktura słownictwa, zróżnicowanie stylistyczne współczesnej polszczyzny w ujęciu statystycznym), pragmatyka językowa (strategie zachowań językowych, językowy obraz świata, funkcje stereotypów językowych), polski dyskurs polityczny w różnych okresach historycznych, lingwistyka współczesna i jej powiązania z naukami społecznymi.

Kontakt: irenaksz@o2.pl, strona www


Marek Kochan

Badacz języka, dr nauk humanistycznych. Zajmuje się retoryką publicznej komunikacji. Wydał m.in. Slogany w reklamie i polityce (2002) oraz Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach (2005). Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, wykładał też na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Twórca Gdańskiej Akademii Debaty. Ostatnio wydał powieść Fakir z Ipi.

Kontakt: marek.kochan@id.uw.edu.plstrona www

 

 


Natalia Krzyżanowska

Adiunkt w Katedrze Socjologii i Filozofii UE w Poznaniu i Postdoctoral Research Fellow w Center for Feminist Social Studies, Örebro University. Bada dyskursywne konstruowanie płci kulturowej w kontekście zmiany społecznej, politycznej i ekonomicznej w powiązaniu z kwestiami demokratycznej sfery publicznej, obywatelstwa kobiet i ich u-własnowolnienia (empowerment). Szczególne miejsce w jej badaniach zajmuje społeczny wymiar macierzyństwa (grant NCN Sonata). Autorka m.in. monografii Kobiety w (polskiej) sferze publicznej (2012) i współredaktorka tomów Sztuka wobec ekonomii. Ekonomia wobec sztuki (2010) i Miejskie (trans) Formacje (2014).

Kontakt: natalia.krzyzanowska@ue.poznan.pl, strona www


Łukasz Kumięga

Adiunkt w Zakładzie Badań nad Dyskursem (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW). Jego zainteresowania badawcze dotyczą: krytycznej analizy dyskursu, analizy dyspozytywu, ekstremizmu politycznego w Niemczech i w Polsce, komunikacji międzykulturowej i Urban Studies. Autor monografii Rechtsextremistischer Straßendiskurs in Deutschland (2013), współredaktor tomów: Verortungen des Dispositiv-Begriffs. Analytische Einsätze zu Raum, Bildung, Politik (2013), Mediendiskursanalyse. Diskurse-Dispositive-Medien-Macht (2012), Globalization, Discourse, Media: In a Critical Perspective (2010). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Kontakt: lukasz.kumiega@uw.edu.plstrona www


Artur Lipiński

Adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. W latach 2008-2009 stypendysta Freie Universitat w Berlinie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą pamięci zbiorowej, tożsamości partii politycznych, analizy dyskursu politycznego i medialnego.

Kontakt: artlip@amu.edu.pl, strona www

 

 

 

 


Ewa Modrzejewska

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, broni pracę doktorską poświęconą retorycznym sposobom opisu polityki przez współczesne media. Interesuje się językiem mediów i wizualizacją informacji. Zawodowo kieruje inicjatywami związanymi z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Opublikowała m.inPolityka w »Fakcie«, fakt w polityce (2011, Oblicza Komunikacji), Lógos, éthos, pathos w praktyce medialno-politycznej… (2012, Forum Artis Rhetoricae), Dziennikarz dziennikarzowi wilkiem (2012, Retoryka w mediach, retoryka mediów),  Retoryczna strategia sporu a fotograficzne gatunki dziennikarskie (2013, Studia Medioznawcze).

Kontakt: modrzejewska.ewa@gmail.com


Ewelina Moroń

Doktorantka w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego. Interesuje się dyskursem akademickim i Deaf Studies. Jest autorką artykułów poświęconych kulturze Głuchych. Napisała pracę magirsterską na temat percepcji reklamy telewizyjnej przez osoby głuche i słyszące. W pracy doktorskiej zajmuje się ideolizacją nauki w dyskursie o głuchocie. Od września 2013 współpracuje z Pracownią Prostej Polszczyzny.  

Kontakt: ewelina.moron@gmail.com, strona www

 

 


Magdalena Nowicka

Adiunkt w Zakładzie Badań Komunikacji Społecznej (Instytut Socjologii UŁ). Zajmuje się dyskursem publicznym i medialnym wokół pamięci zbiorowej, rolą intelektualistów w przestrzeni publicznej oraz postfoucaultowską analizą dyskursu. W 2013 r. obroniła rozprawę doktorską pt. „Głos z zewnątrz – gry figurą obcego w sporach o pamięć zbiorową”. Publikowała m.in. w „Kulturze i Społeczeństwie”, „Przeglądzie Socjologicznym”, „Tekstach Drugich” oraz pismach popularno-naukowych i publicystycznych. Redaktorka kwartalnika artystyczno-kulturalnego „Arterie”.

Kontakt: m.a.nowicka@tlen.pl, strona www


Margaret Ohia

Językoznawczyni i medioznawczyni. Jej zainteresowania badawcze obejmują analizę nowych mediów oraz studia nad rasą, etnicznością i rasizmem. Zajmuje się językowymi przejawiami dyskryminacji rasowej w kulturze i komunikacji, wykładnikami stereotypów oraz postawami wobec osób ciemnoskórych w ramach krytycznych studiów nad dyskursem (critical discourse studies). Laureatka Programu Stypendialnego Prezydenta Wrocławia (stypendium im. Wincentego Stysia). Stypendystka Programu Fulbrighta.

 Kontakt: amakaohia@gmail.com, strona www

 Helena Ostrowicka

Dr hab., kierownik Pracowni Metodologii Badań Pedagogicznych UKW w Bydgoszczy. Naukowo zajmuje się pedagogiką ogólną i krytyczną, a w szczególności postfoucaultowską analizą dyskursu, wiedzy i władzy oraz refleksją nad recepcją myśli Michela Foucaulta w polskiej pedagogice. Autorka m.in. monografii: Jak porcelana rzucona o beton… Dyskursy o młodzieży, polityce i polityce młodzieży (Impuls 2006), Urządzanie młodzieży. Studium analityczno-krytyczne (Impuls 2012, 2015) oraz Przemyśleć z Michelem Foucaultem edukacyjne dyskursy o młodzieży. Dyspozytyw i urządzanie (Impuls 2015). Stypendystka DAAD, laureatka konkursów MNiSW i NCN.

Kontakt: hostrowicka@ukw.edu.pl>, strona www


Michał Otrocki

piekotMedioznawca, dr nauk humanistycznych, absolwent filologii polskiej - dziennikarstwa na UWr. Zajmuje się metodologią badań nad komunikacją medialną w zakresiediscourse studies, teorią ideologii, teorią argumentacji, retoryką, estetyką. Publikował m.in. w 'Zeszytach Prasoznawczych', jest współautorem książki 'Translokacje i transpozycje w mediach' oraz licznych prac zbiorowych z zakresu teorii komunikacji i kultury. W r. 2004 współorganizował I Międzynarodowy Festiwalu Mediów we Wrocławiu. Jako dziennikarz (reporter, felietonista, redaktor) współpracował m.in. ze 'Słowem Polskim'. Od 2005 r. prowadzi zajęcia w DSW.

Kontakt: michal.otrocki@gmail.com, strona www


Tomasz Piekot

piekotJęzykoznawca i komunikolog, trener komunikacji interpersonalnej i społecznej, nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Polskiej UWr, autor książek Dyskurs polskich wiadomości prasowych i Język w grupie społecznej, współautor poradnika tworzenia tekstów użytkowych Sztuka pisania oraz poradnika dla urzędników i dziennikarzy piszących o Funduszach Europejskich. Doświadczony badacz języka mediów i komunikacji wizualnej, edukator antydyskryminacyjny. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Kontakt: t.piekot@gmail.com, strona www

  

Krzysztof Podemski

Socjolog, dr hab., prof. UAM, kierownik Zakładu Metod i Technik Badań Socjologicznych Instytut Socjologii. Jego zainteresowania badawcze obejmują: dyskurs publiczny, kontakty międzykulturowe, współczesne społeczeństwo polskie, badania jakościowe.  Autor monografii Socjologia podróży (2004) oraz Obrazy i wizje społeczeństwa polskiego w prasie krajowej 1981 (2008), redaktor m.in. tomów Metody badań jakościowych (2009) i Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt Eurequal  (2011).

Kontakt: podemski@amu.edu.pl, strona www

 


Marcin Poprawa

Adiunkt w IFP UWr. Specjalizuje się w (krytycznej) analizie dyskursu, pragmalingwistyce, stylistyce, tekstologii. Najważniejsze tematy badawcze to: współczesny dyskurs publiczny, telewizyjne debaty polityków, język propagandy, polityki, mass mediów oraz ideologie w języku. W badaniach dąży do rekonstrukcji strategii komunikacyjnych o charakterze perswazyjnym i manipulacyjnym. Zajmuje się również badaniem tekstów administracyjnych i społecznych pod kątem ich zrozumiałości, komunikatywności i poprawności językowej. Od 2012 roku członek zespołu badawczego Pracowni Prostej Polszczyzny UWr. Redaktor czasopisma 'Oblicza Komunikacji'.

Kontakt: marcin.poprawa@uni.wroc.pl, strona www


Dorota Rancew-Sikora

Dr hab., psycholog, socjolog, antropolog. Pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, od 2011 r. przewodniczy Sekcji Antropologii Społecznej PTS. Autorka książek: Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych (2007) i Sens polowania. Współczesne znaczenia tradycyjnych praktyk na podstawie analizy dyskursu łowieckiego (2009). Publikuje w Studiach Socjologicznych i Przeglądzie Socjologii Jakościowej. Zajmuje się m.in. tematem relacji człowieka ze światem przyrody, społeczną koncepcją depresji, a ostatnio badaniem polskiej gościnności. Jako metody badawcze stosuje głównie analizę konwersacyjną i analizę dyskursu

Kontakt: dorota.rs@wp.pl


Tomasz Zarycki

Socjolog i geograf społeczny, prof. UW, dyrektor Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca.  Interesuje się socjologią polityki, kultury, wiedzy i pamięci oraz geografią społeczno-polityczną krajów Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza Polski i Rosji. Zajmował się m.in. podziałami politycznymi w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, geografią polityczną i wyborczą regionu oraz zastosowaniem do opisu jego zróżnicowań społecznych koncepcji kapitału kulturowego. Interesuje się też analizą dyskursu i teorią krytyczną (w tym studiami post-kolonialnymi) w badaniach społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej.

Kontakt: t.zarycki@uw.edu.pl , strona www


Grzegorz Zarzeczny

Językoznawca i glottodydaktyk, konsultant prostego języka. Jeden z twórców polskiego modelu efektywnej komunikacji i certyfikatu prostej polszczyzny. Od 2010 r. prowadzi badania nad przystępnością tekstów i szkoli pracowników firm oraz urzędów. Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kontakt: grzegorz.zarzeczny@gmail.com, strona www
Liczba odwiedzin: 9983

Analiza dyskursu - konsorcjum naukowe

© 2013 Konsorcjum naukowe "Analiza Dyskursu". Wszystkie prawa zastrzeżone.    Google+
Projekt i wykonanie: REVOLWEB.pl